30/11/2018: Giao lưu doanh nghiệp và Phỏng vấn tuyển dụng

Backdrop Career Expo 2018 resized

IMG_5172

IMG_5203

IMG_5217

IMG_5312

IMG_5321

IMG_5355

IMG_5400

IMG_5417

IMG_5448

IMG_5450

IMG_5471

IMG_5479

IMG_5486

IMG_5518