Chức năng – Nhiệm vụ

  1. Tổ chức các Dịch vụ hỗ trợ đời sống và học tập giành cho sinh viên;
  2. Tổ chức các hoạt động “Tư vấn trực tuyến” và “Tư vấn chuyên gia”;
  3. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp gắn với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn hướng tới nhóm đối tượng sinh viên và cộng đồng xã hội;
  4. Tổ chức các hoạt động tập huấn, thực hành phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên;
  5. Tổ chức các hoạt động phát triển mối quan hệ giữa Trường với đơn vị sử dụng lao động;
  6. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đào tạo, giới thiệu thực tập, hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm việc làm, phát triển nghề nghiệp;
  7. Tổ chức các hoạt động tập hợp, phát huy các nguồn lực từ Cựu sinh viên phục vụ sự phát triển chung của Nhà trường và Cựu sinh viên;
  8. Tổ chức nghiên cứu, quản lý thông tin Cựu sinh viên phục vụ các hoạt động phát triển Nhà trường.