Mục tiêu hoạt động

Logo CASA 2016
Hoạt động của CASA nhằm tư vấn giải quyết các vấn đề của sinh viên trong đời sống và quá trình học tập; huy động các nguồn lực trong và ngoài trường hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đạt chuẩn đầu ra đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội.