Văn bản, Quy định, Hướng dẫn

1. Quy chế Công tác HSSH tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2017)

2. Quy định về học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2014);

– Bổ sung quy định về học bổng tại Đại học Quốc gia Hà Nội – Kết quả học tập (2015);

3. Nghị định CP về học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 2016-2021 (2015);

4. Quyết định 66 Thủ tướng về Hỗ trợ chi phí học tập đối với SV là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học (2013);

 – Thông tư 35 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 66 (2014);

5. Khung xử lý kỷ luật sinh viên áp dụng tại Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN

6. Quy chế đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội (2014)

7. Cẩm nang Công tác sinh viên ở Trường Đai học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Lưu hành nội bộ)